صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره 1 ماهه منتهي به ‎1400/01/31 1400/02/04
صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/11/30 (حسابرسی شده) 1400/01/16
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره 1 ماهه منتهي به ‎1399/12/30 1400/01/01
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 بهمن 1399 1399/12/26
صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/11/30 (حسابرسی نشده) 1399/12/26
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره 1 ماهه منتهي به ‎1399/11/30 1399/12/03
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره 1 ماهه منتهي به ‎1399/10/30 1399/11/01
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره 1 ماهه منتهي به ‎1399/09/30 1399/10/02
صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 30آبان 1399 1399/09/25
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 30آبان 1399 1399/09/25
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري دوره 1 ماهه منتهي به ‎1399/08/30 1399/09/02
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/07/30 1399/08/05
صورت های مالی برای دوره مالی پنج ماهه و 16 روزه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی شده) 1399/07/15
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/06/31 1399/07/06
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی پنج ماهه و 16 روزه منتهی به 31مرداد 1399 1399/06/26
صورت های مالی برای دوره مالی پنج ماهه و 16 روزه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی نشده) 1399/06/26
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/05/31 1399/06/04
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/04/31 1399/05/08
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/03/31 1399/04/07
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی دو ماهه و 16 روزه منتهی به 31 اردیبهشت1399 1399/04/04
صورت های مالی برای دوره مالی دو ماهه و 16 روزه منتهی به 1399/02/31 (حسابرسی نشده) 1399/04/04
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/02/31 1399/03/10
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/01/31 1399/02/06