مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/02/20در خصوص افزایش سقف صندوق 1400/02/21
لیست اسامی حاضر در مجمع (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق) 1400/02/20
آگهی دعوت به مجمع درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری 1400/02/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/01/22 در خصوص تغییرهزینه نرم افزار 1400/01/22
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1400/01/22در خصوص تغییر هزینه نرم افزار 1400/01/22
آگهي دعوت به مجمع مورخ1400/01/22 صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار 1400/01/08
صورتجلسه مجمع 1399/12/06 1399/12/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/06 در خصوص تغییر رکن بازارگردان 1399/12/06
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1399/12/06 در خصوص تغییر رکن بازارگردان 1399/12/06
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/12/05در خصوص تغییررکن متولی 1399/12/05
آگهی روزنامه در خصوص صاحبان امضا 1399/11/28
لیست اسامی حاضر در مجمع (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق) 1399/11/19
تصميمات مجمع مورخ 1399/11/18صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق) 1399/11/19
آگهی روزنامه دنیای اقتصاد درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری 1399/11/15
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1399/11/18صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار 1399/11/07
روزنامه رسمی صاحبان امضا صندوق 1399/11/04
آگهی ثبت انتخاب حسابرس 1399/10/15
آگهی ثبت صاحبان امضا 1399/10/15
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1399/09/19صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار (اصلاحیه تغییر بازارگردان) 1399/09/22
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1399/09/19صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار (تغییر بازارگردان) 1399/09/19
تاییدیه سازمان در خصوص تایید صاحبان امضا 1399/09/16
صورتجلسه تغییر صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری افرا 1399/09/16
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1399/09/19صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار( تغییر رکن بازارگردان) 1399/09/09
تاییدیه سازمان در خصوص تصویب صورت مالی 1399/08/29
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/08/18صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار(تصویب صورت مالی) 1399/08/29
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/08/18صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار(تغییر کارمزد حسابرس) 1399/08/22
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1399/08/18 صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار (تعیین کارمزد حسابرس) 1399/08/18
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1399/08/18 صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار (تصویب صورت مالی) 1399/08/18
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1399/08/18صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار( تغییر کارمزد حسابرس) 1399/08/07
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1399/08/18صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار(تصویب صورت مالی) 1399/08/07
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/05 صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار 1399/07/06
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1399/06/05 صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار 1399/06/30
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/06/05صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار(تغییرات امیدنامه) 1399/05/26
روزنامه مجمع مورخ 1399/04/15 صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار 1399/04/22
تاییدیه صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/04/15 صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار 1399/04/21
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/04/15 صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار 1399/04/17
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1399/04/15 صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار 1399/04/17
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/04/15 صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار(تغییرات امیدنامه) 1399/04/15
لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار مورخ 1399/03/24 1399/04/04
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/03/24 صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار 1399/03/14
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/02/23 صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار(تغییرات امیدنامه) 1399/02/13
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/02/23 صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار(تغییرات اساسنامه) 1399/02/13