دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما 600,000 %60.00
2 شرکت سرمایه‌گذاری آتیه تکادو 400,000 %40.00