جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 98,884 3.64 173,426 3.77 277,655 4.64 386,455 5.9
اوراق مشارکت 1,376,748 50.63 2,585,743 56.21 3,201,469 53.45 3,317,596 50.64
سپرده بانکی 1,179,348 43.37 1,764,068 38.35 2,381,038 39.75 2,648,383 40.43
وجه نقد 1,131 0.04 44 0 107 0 0 0
واحد صندوق 15,076 0.55 32,517 0.71 62,853 1.05 48,607 0.74
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 48,142 1.77 44,677 0.97 66,628 1.11 149,843 2.29
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 61,461 2.26 113,246 2.46 154,593 2.58 191,811 2.93