جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/13

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 36,554 2.64 32,211 1.09 32,416 1.09 116,778 3.38
اوراق مشارکت 530,874 38.34 1,644,157 55.58 1,656,253 55.62 1,857,212 53.72
سپرده بانکی 769,594 55.59 1,269,590 42.92 1,278,329 42.93 1,356,624 39.24
وجه نقد 1,777 0.13 1 0 0 0 1 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 45,729 3.3 12,231 0.41 10,942 0.37 126,760 3.67
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 20,567 1.49 28,990 0.98 29,229 0.98 94,705 2.74